Adverteren-info

Mediaplan

Het mediaplan als basis voor communicatiebereik
Als de reclamecampagne klaar is beginnen de voorbereidingen voor het mediaplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat het proces goed verloopt. Het mediaplan bestaat uit vier onderdelen:

Mediadoelstellingen
Mediastrategie
Mediaselectie
Mediatactiek

Het formuleren van doelstellingen

Allereerst moet de reclamedoelgroep afgebakend worden. De reclamedoelgroep is de doelgroep waar de boodschap zich op richt. Wie moeten er met de boodschap bereikt worden. Wanneer wil je deze mensen bereiken. En hoe vaak wil je ze confronteren met de boodschap.
De Mediastrategie

Welke media moeten er worden ingezet om de doelstellingen te bereiken. Er kunnen uiteraard meer media tegelijk worden ingezet. Als de campagne zich concentreert op één medium heeft dit als voordeel dat dezelfde doelgroep meerdere keren wordt geconfronteerd met de boodschap. Worden er meerdere media gebruikt leidt dit tot een vergroting van het bereik.
Welke media worden er ingezet

De daadwerkelijke keuze van de mediaselectie wordt gemaakt. Er moet een goed inzicht komen in de eigenschappen van verschillende media. Ook zullen er argumenten moeten worden gegeven die de keuze voor de betreffende media duidelijk maken.
De mediatactiek
Na de keuze voor de media volgt de keuze voor de eigenschappen van de reclame-uiting. Na ook de tactische beslissingen te hebben genomen, beoogde communicatie-effecten, mondt dit alles bij elkaar uit in een plaatsingsschema. Er zijn 4 verschillende schema’s:

Constante aanwezigheid.
Pulsing. Pieken op de momenten dat het nodig is.
Concentratie. Adverteren op bepaalde momenten en daartussen niet.
Regelmatige aanwezigheid

Media-inkoop

Media-inkoop wordt gedaan als alle voorgaande stappen van het mediaplan zijn doorlopen. En houdt in dat er plaats gekocht wordt voor het vertonen van de communicatie-uiting. Een taak wat veel uitzoekwerk vergt, om zo goedkoop mogelijk zoveel… Lees verder

Titelselectie

Nadat in de mediastrategie de mediumtypen zijn vastgesteld, volgt de mediatactiek: titelselectie gekozen. Welke bestaande mediatitels worden door de doelgroep het meest gebruikt? En passen deze titels bij het gedachtegoed van het product en bedrijf? Essentiële… Lees verder

Soorten mediadoelstellingen

Bij het ontwikkelen van het mediaplan zijn doelstellingen opstellen het begin. Deze mediadoelstellingen zijn afgeleid van de marketingdoelstellingen van de organisatie. Op het moment dat er geen doelstellingen worden opgesteld, zal er geen eenduidige richting bestaan binnen het communicatiebeleid. Gevolg hiervan is een versnippering van de boodschap, waardoor deze niet over zal komen op de consument. Daarnaast is het bij het meten van doelstellingen na de campagne, ook van belang om dit vóór de campagne te doen, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden.

Lees verder

Mediumbereiks onderzoek in Nederland

Het nationaal mediumbereiksonderzoek probeert naast dagbladen en tijdschriften ook televisie, bioscopen, discotheken, buitenmedia en directmarketingcommunicatie (dm) in het onderzoek op te nemen. Wanneer al deze media in het onderzoek zijn betrokken, wordt dit intermediavergelijking genoemd. Op deze manier worden media vergelijkbaar, waar deze vroeger nog apart onderzocht werden.

Door de intermediavergelijking kan een verantwoorde mediaselectie gemaakt worden. Een voorbeeld: het bereik van gedrukte en audiovisuele media, outdoor reclame, en dm-communicatie kan zo met één maat, namelijk bereik, gemeten worden. Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

 • Mediumbereik
 • Reclamebereik
 • Bereik buitenmedia
 • Bereik beurs

Lees verder

Internationale reclamestrategieën

De internationale reclamestrategie wordt door internationale merken gebruikt om hun afzetmarkt mee te ‘bewerken’. Binnen deze discipline bestaan er vier vormen:

 • Globale strategie
 • Adaptatiestrategie
 • Differentiatiestrategie
 • Lokale strategie

Deze vier strategieën worden in dit artikel besproken en aan de hand daarvan zijn voorbeelden gegeven.

Lees verder

Mogelijkheden voor doelgroepsegmentatie

Het bepalen van de doelgroep en de doelgroepsegmentatie zijn een nauwgezette bezigheid. Want alle communicatie zal op hen afgestemd moeten worden en bovendien zal deze communicatie hen ook moeten bereiken. Bij bepaalde producten of diensten kan het zo zijn dat de doelgroep immens groot is. Bij het beschrijven van je communicatiedoelgroep kan je daarom kiezen voor verschillende segmentaties binnen die groep mensen.

Geografische doelgroepsegmentatie

Bij een doelgroep die over heel Nederland verspreid is, kan het slim zijn om een geografische segmentatie aan te brengen. Hierdoor kan je de kleinere regio’s intensiever bewerken. Ook kan je hierdoor ontwikkelingen uit de regio gebruiken voor de communicatie. Hiermee laat je zien dat je als bedrijf weet wat er in de omgeving en dus bij de doelgroep speelt. Enkele voorbeelden:

Lees verder

Belang van campagne evaluatie

De laatste stap van het mediaplan is de campagne evaluatie. Een belangrijk onderdeel dat mensen vaak overslaan, omdat er gebrek aan tijd is of omdat er zich andere werkzaamheden voordoen. Maar, bij het op de juiste manier en gedetailleerd evalueren van een campagne, kan dit bij een volgende campagne meer effectiviteit en efficiëntie opleveren. Wat op haar beurt weer zorgt voor meer opbrengst.

Waarom evalueren

Zoals hiervoor al vermeld, wordt de laatste fase van het mediaplan vaak overgeslagen. Mensen denken dat dit onzin is, maar niks is minder waar. Door alles stap voor stap samen te evalueren kunnen alle fases geoptimaliseerd worden voor een volgend mediaplan. Dit heeft weer als voordeel dat bottlenecks worden aangepakt en het proces de volgende keer soepeler verloopt. Ook wordt zo nagegaan of de ingezette media wel de juiste keuze was.

Lees verder

Advertentiestrategie: timing

Door een advertentiestrategie te gebruiken kan een bedrijf een product onder de aandacht laten brengen. Dit is onderdeel van het reclame-instrument adverteren. Deze keuze leidt weer tot het maken van andere keuzes. De aard van de te maken keuzes is volledig afhankelijk van het product, de communicatiedoelgroep en het reclamebudget.

Eerste invulling van advertentiestrategie

Om ervoor te zorgen dat de juiste advertentiestrategie wordt gekozen is het belangrijk dat de volgende vragen worden beantwoord:

 • Voor wie is de advertentie bestemd?
 • Waar wordt geadverteerd?
 • Wanneer wordt geadverteerd?
 • En hoe?

Lees verder

Doelgroep Doelstellingen bepalen

Belangrijk onderdeel van het mediaplan is het opstellen van doelgroepdoelstellingen. Allereerst zal er bepaald moeten worden voor wie de uiteindelijke campagne bedoeld is om vervolgens doelstellingen te kunnen opstellen. Hierdoor biedt dit artikel een handvat. Er zal besproken worden waarom doelgroepbepaling zo belangrijk is, wat er gebeurt wanneer de doelgroep uit het oog wordt en informatie over het opstellen van de doelstellingen samen met enkele voorbeelden.

Doelgroepbepaling, Waarom?

Door een doelgroepanalyse, kan de reclamecampagne volledig op hen toegespitst worden. De doelgroep zal zich meer aangesproken voelen, omdat jij weet waardoor zij getriggerd worden. Daarnaast wordt de doelgroep vaker geconfronteerd met het product, omdat jij weet waar zij zich vaak bevinden. Hierdoor wordt naamsbekendheid opgebouwd en bij juiste inzet van middelen, zal dit leiden tot meer verkoop.

Lees verder

Transformationele Positionering

Een transformationele positionering is een strategie om een sterke positie in het brein van de consument te verkrijgen. Dit wil zeggen dat de adverteerder inspeelt op de gevoelens of lifestyle van de consument door de merkwaarden daar aan te koppelen. Het zorgen voor merklading is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van een reclamecampagne. Om de term transformationele positionering wat meer te verduidelijken volgen hier enkele herkenbare voorbeelden:

Voorbeelden Transformationeel

 • Centraal Beheer Achmea: ‘Even Apeldoorn bellen’

Veel mensen weten niet dat deze reclame vol humor van Centraal Beheer is, terwijl bijna iedereen de commercial kent. 

 • Rolo: ‘Een olifant vergeet nooit iets’

Er wordt niks over het ‘gewone’ snoepje verteld, maar door het product als speciaal te positioneren, wordt er een voorkeurspositie verworven in het hoofd van de consument. 

Lees verder

Laatste reacties